ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินงานโดย บริษัท ทรีดีซัมเมชั่น จำกัด เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และข้อมูลของท่าน เป็นอย่างดี เราเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คือ การแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้แก่ท่าน เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านได้ทำความเข้าใจ และยินยอมให้เรานำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้ นโยบายนี้ รวมไปถึงข้อตกลงการใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ในที่นี้ด้วย โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน ในบางกรณี เราอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ท่านควรจะตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำ เพื่อรับทราบส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่า เว็บไซต์นี้มีการใส่การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ และจากเว็บไซต์อื่น มายังเว็บไซต์นี้ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือต่อเนื้อหา ในส่วนของเว็บไซต์อื่นๆ นั้น และการดำเนินการต่อข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น มิได้ครอบคลุมภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้


ข้อตกลง

แม้เราจะได้พยายามทุกวิถีทาง ที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องมากที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันว่า ข้อมูลจะมีความถูกต้องสมบูรณ์ ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา หรือการค้นพบใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ข้อมูล และองค์ประกอบทุกส่วนในเว็บไซด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานทั่วไปเท่านั้น โดยท่านและผู้ติดตามของท่าน ใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง หากคุณพบข้อผิดพลาด หรือการละเลย ในส่วนใดของเว็บไซต์นี้ กรุณาแจ้งให้เราทราบทาง info@3dsummation.com


การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ได้ทุกเวลา เราถือว่าการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของท่านในแต่ละครั้ง ท่านตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด หรือเงื่อนไขครั้งล่าสุด จะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในแต่ละครั้ง เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง ที่ควรจะทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไข ในการใช้งานเว็บไซต์


ความขัดแย้ง

กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่น ที่ขัดแย้งกับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย ข้อประกาศ หรือ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตาม ในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ หรือมาตรฐานของเว็บไซต์ ให้ท่านถือปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อน และข้อกำหนดนั้นจะถือว่า แยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้


การสละสิทธิ์

ทั้งท่านหรือบริษัทเรา ไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของท่าน ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และมีการลงนามของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอ จากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์


การถือครองสิทธิ์

บริษัท ทรีดีซัมเมชั่น จำกัด มีสิทธิขาดในการยกให้ โอนสิทธิ หรือมอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมด ให้ตัวแทน หรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้ จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันก็ตามที


การเป็นโมฆะ

ข้อกำหนดทุกประการ รวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย และประกาศใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกัน หรือมีการเกี่ยวโยงกันตามหลักไวยากรณ์ ประการใดก็ตามที จะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศ แยกเป็นอิสระจากกัน หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย หรือ ประกาศ ซึ่งเป็น หรือ กลายเป็น การไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นโมฆะ การใช้งานไม่ได้ การทำผิดกฎหมาย หรือ การไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที หรือหากศาล หรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่า ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้ ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ และโดยให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้ มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่


กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงนี้ ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ดังนั้นท่านจึงเห็นชอบด้วยว่า ข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะได้รับการแก้ไขด้วยศาลสูง ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น และดังนี้เอง ท่านจึงได้อนุญาตและยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้อง ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของเรา หรือเงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมไปถึงประกาศ นโยบาย หรือเนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใด ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีความเกี่ยวโยงกัน


ความเห็นหรือคำถาม

ถ้าท่านมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อสงสัยอื่นใด ที่เกิดจากเว็บไซต์ของเรา หรือที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข นโยบาย ประกาศต่างๆ กรุณาติดต่อเราที่ info@3dsummation.com